VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou právním dokumentem a upravují vztah mezi zájemci o produkty a služby Prodávající Jitka Pekárková
s místem podnikání Stavbařů 1786, Roudnice nad Labem, 413 01
IČ: 87458021
zapsané v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Roudnice nad Labem

Vstupem na tuto webovou stránku, případně jakékoli její části, návštěvník této webové stránky (dále jen “Návštěvník”) souhlasí s dodržováním zde stanovených podmínek a přistupuje k nim.

DEFINICE

VOP

Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky, nebo také jako “smlouva”

Produkty / Služby

Produktové balíčky nebo služby nabízené Prodávajícím, jejichž specifikace je uvedena na webových stránkách www.jitkap.cz

Klient nebo Zákazník

Fyzická nebo právnická osoba, která má zájem uzavřít případně uzavřela s prodávajícím smlouvu, jejíž předmětem plnění je prodávajícím nabízený produkt.

Návštěvník

Každý návštěvník stránky www.jitkap.cz. Návštěvník o sobě prohlašuje, že je osobou plnoletou, dovršil tedy věku 18 (osmnácti) let, a svéprávnou jednat sama za sebe.

Dodržování obchodních podmínek

Vstupem na stránky www.jitkap.cz (dále jen „Stránky“) Návštěvník souhlasí s dodržováním obchodních podmínek Prodávajícího uvedených na těchto stránkách. Tyto obchodní podmínky určují pravidla využívání a koupě služeb a produktů na stránkách www.jitkap.cz a jsou pro každého Návštěvníka závazné. V případě porušení obchodních podmínek Návštěvníkem nebo Zákazníkem Prodávajícího je Prodávající oprávněn vyvodit vůči dané osobě právní důsledky.

Autorská práva

Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy a představuje duševní vlastnictví, případně oprávnění z výhradní licence Prodávajícího. Pod tento obsah spadá logo, design, text, grafika, data, fotky, animace, videa, zvuky, software. Jakékoli šíření, kopírování, úprava, prezentace a použití tohoto obsahu třetí stranou je možné pouze s písemným souhlasem Prodávajícího. Každý Návštěvník a Zákazník tímto vyslovuje svůj souhlas, že je zodpovědný za jakoukoli škodu způsobenou Prodávajícímu a jejím obchodním partnerům, která vznikne na základě zneužití obsahu těchto stránek případně porušením obchodních podmínek a je povinen tuto škodu nahradit ve výši jejího rozsahu, případný ušlý zisk a náklady na uvedení do původního stavu.

Využití obsahu stránek

Kdokoliv se stane Zákazníkem Prodávajícího, může využívat obsah stránek a majetek Prodávajícího na to určený v rozsahu, který je v souladu s obchodními podmínkami Prodávajícímu způsobem, kterým Prodávajícímu nevznikne žádná škoda. V opačném případě je Zákazník zodpovědný za škodu tím způsobenou a povinný tuto škodu uhradit. V opačném případě je Prodávající oprávněn vyvodit ze situace právní důsledky v souladu s platnými právními předpisy. Využití obsahu stránek pro jinou osobu než Zákazníka je stanovena smluvní pokuta dle čl. 10 této smlouvy.

Základní ustanovení

V závislosti na výběru produktu Prodávající poskytuje produkty a služby formou vstupu do členské sekce, vstupu do uzavřené facebookové skupiny, do kanálu Slack, vysílání živých vysílání v uzavřené facebookové skupině případně kanálu Slack případně kanálu Gather, propagací na Facebooku, mentoringu, brainstormingu a prémiového obsahu na www.jitkap.cz. Poskytnutím produktu nebo služby nepřechází na Prodávajícího žádná zodpovědnost nad podnikatelskými aktivitami Zákazníka, ani za ztráty způsobené obchodováním Zákazníka. Každý Zákazník tímto dává Prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Prodávající se zavazuje s osobními údaji partnera nakládat v souladu s výše uvedeným zákonem a tyto nikterak nezneužívat. Dále o souhlasu se zpracováním osobních údajů na webové stránce https://jitkap.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Smlouva se Zákazníkem nabývá platnosti vyplněním objednávky pod tlačítkem “DOKONČIT OBJEDNÁVKU” služeb Zákazníkem a účinnosti nabývá až uhrazením poplatku za individuálně určený typ Produktu / Služby vybraného Zákazníkem. Splatnost poplatku nastává okamžitě po vyplnění objednávky, tedy k okamžiku uzavření smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že neuhrazením poplatku nenastává účinnost smlouvy a Zákazník tedy nemá nárok na poskytnutí zvoleného produktu nebo služby. Zákazník bere na vědomí, že platností smlouvy vzniká Prodávajícímu nárok na odměnu.

Objednávka

Objednávku Zákazník vytváří pomocí aktivního tlačítka “DOKONČIT OBJEDNÁVKU” (dále jen “Tlačítko”) na webových stránkách Prodávajícího.
Při vytvoření objednávky pomocí Tlačítka na webových stránkách Prodávajícího Zákazník nejprve vybere produkt nebo službu, o kterou má zájem. Po zvolení požadovaného produktu nebo služby, způsobu a způsobu platby Zákazník potvrzuje svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu

Neobsahuje-li objednávka náležitosti dle čl. 5 VOP, je považována za neúplnou. Prodávající v takovém případě může kontaktovat Zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících objednávku dodavateli se objednávka považuje za úplnou. V případě, že se objednávku nepodaří upřesnit nebo doplnit, tak není pro Prodávajícího závazná.

Zákazník přistupuje k těmto VOP a Objednávce zde činěné za odměnu Produktu nebo Služby platnou v době objednání. S celkovou odměnou Zákazník objednávaného/ných Produktu/ů nebo Služeb souhlasí. Zároveň bere na vědomí, že odměna jednotlivých Produktů / Služeb Prodávajícímu se může kdykoliv do budoucna změnit a Prodávající si tak sjednává nárok toto, za včasného varování Zákazníka a komunikace nového znění VOP a odměny Produktů / Služeb, učinit.

Zákazník nebo Návštěvník podáním této objednávky potvrzuje, že je seznámen s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a tímto souhlasí s úplným jejich zněním. Na tyto všeobecné obchodní podmínky je Zákazník dostatečným předstihem upozorněn a využil možnosti se s nimi seznámit.

Uhrazením odměny za Produkt / Službu má zákazník právo na přístup k elektronickému obsahu Prodávajícího po dobu dle objednávky Zákazníkem učiněné a od zprovoznění přístupu k tomuto obsahu Prodávajícího. Po uplynutí lhůty dle objednávky Zákazníka dochází k vyčerpání objednaného Produktu / Služby.

Produkty a Služby Prodávajícího

ČLENSKÁ SEKCE (PRODUKT, NEBO TAKÉ JAKO SLUŽBA)

Shrnutí produktu: Jedná se o službu kdy Zákazník získá přístup do členské sekce s pravidelným vzdělávacím obsahem v oblasti videí a podnikání. Dále vstup do uzavřeného kanálu Slack, kde má možnost komunikovat s ostatními členy – Zákazníky, vstupovat na živá vysílání a zobrazovat další prémiový obsah.

CENA PRODUKTU, POKUTY, FAKTURY

Cena produktu: V souhrnu objednávky jsou uvedeny všechny aktuální ceny služeb včetně aktuální zákonné DPH, jejich četnost a případné opakování.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o provedené koupi.

Možnosti plateb:

Bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Splatnost a platební podmínky odměny

Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, je Zákazník povinen uhradit Produkt / Službu okamžitě po odsouhlasení těchto VOP. Zákazník je povinen uhradit odměnu dle objednaných Produktů / Služeb Prodávajícího platebními metodami akceptovanými Prodávajícím, tedy jmenovitě převodem na bankovní účet Prodávajícího.

Má se za to, že Zákazník platbu uhradil, a tím došlo k uzavření smluvního vztahu mezi smluvními stranami, v době připsání finančních prostředků na účet Prodávajícího. Přestane-li Zákazník hradit odměnu za Produkt / Službu dle čl. 6, nastává ukončení smluvního vztahu vyplývajícího dle této smlouvy a dochází tak k odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy (také dle čl. 12 této smlouvy).

Omezení členství Zákazníka

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo pozastavit členství na stránkách jakéhokoli Zákazníka a to bez předchozího upozornění v případě, že Prodávající zjistí, že tento Zákazník porušuje obchodní podmínky Prodávajícího, způsobuje Prodávajícímu škodu, kazí její jméno nebo šíří veřejně nepravdivé nebo zavádějící informace týkající se Prodávající a Stránek.

Trvání smlouvy, ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou.

Pokud je smlouva, nebo přistoupení k těmto VOP, uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy prostřednictvím Stránek, má Zákazník nebo Návštěvník v souladu s § 1829 a n. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od této smlouvy (VOP) ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě, že je jednou smluvní stranou Zákazník nebo Návštěvník, má tento ze zákona právo odstoupit od smlouvy (VOP) ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření.

Dále je Zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy (VOP) v případě podstatného porušení smlouvy (VOP) Prodávajícím.

Odstoupí-li Zákazník oprávněně od této smlouvy, těchto VOP, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu ukončit poskytování a přístup Zákazníkovi nebo Návštěvníkovi k Produktům / Službám Prodávajícího.

Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s poskytovanými Produkty / Službami, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednaný Produkt / Službu poskytnout za podmínek sjednaných. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od smlouvy (VOP).

Zákazník bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy (VOP) uzavřené se Zákazníkem, který v rámci jakéhokoli závazkového vztahu s Prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy (VOP) za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku. Podstatným porušením smlouvy (VOP) je v případě Zákazníka zejména prodlení s úhradou odměny po dobu trvání delší než 3 dny. Pokud se jedná o první odměnu při sjednávání této smlouvy, smluvní strany berou na vědomí, jak jest uvedeno výše, že v případě neuhrazení odměny, smlouva nevzniká, nicméně nezaniká nárok Prodávajícího na úhradu odměny.

Odstoupení od smlouvy adresované Prodávajícímu musí být adresováno na elektronické komunikační prostředky Prodávajícího. Odstoupení od smlouvy adresované Zákazníkovi je prostřednictvím elektronické komunikace, které Zákazník sdělil při vyplňování formuláře jako kontaktní údaje. V případě, že takovéto místo nebude existovat, či bude Zákazníkem vyplněno nesprávně, nastává po 5 dnech od marného uplynutí doručovacího pokusu na sdělené elektronické prostředky fikce doručení.

V případě, že se Klient / Zákazník nedostaví na osobní schůzku s Prodávajícím, bez udání podstatného důvodu min. 24 hodin před sjednaným termínem osobní schůzky, termín osobní schůzky propadá a nárok na jeho vymožení ze strany Klienta / Zákazníka zanikl. V tomto případě je Zákazník / Klient povinen vyplnit předmětný formulář opětovně a opětovně vzniká nárok na zaplacení odměny Prodávajícímu.

Reklamační řád

Zákazník má povinnost případnou reklamaci ohlásit prostřednictvím webové stránky www.jitkap.cz nebo prostřednictvím elektronické komunikace, zejména e-mailem na online@jitkap.cz. Reklamaci není možné uplatnit v době, kdy již byla Služba / Produkt provedena. V náležitostech reklamace je nutné tuto zaslat z e-mailové adresy vyplněné při vyplnění formuláře při objednání Služeb / Produktů. Mezi podstatné náležitosti patří zejména uvedení jména, příjmení, e-mailové adresy a předmětu reklamace. Zákazník bude kontaktován o průběhu vyřízení reklamace prostřednictvím elektronické komunikace na dálku uvedené při vyplnění formuláře a dle kontaktů na Stránkách.

Závěrečná ustanovení

Prodávající Jitka Pekárková se sídlem Stavbařů 1786, Roudnice nad Labem, 41300, poskytuje Služby a Produkty uvedené na webových stránkách www.jitkap.cz

Žádný Zákazník nesmí o své osobě prohlašovat, že patří pod firemní tým Prodávajícího nebo je zaměstnancem Prodávajícího, pokud není zaměstnancem. Žádná osoba nemůže podávat nepravdivé informace jakýmkoli třetím osobám a v případě přestupku může ze vzniknuvší situace Prodávající vyvodit právní důsledky. Pod pojmy, které nesmí žádná osoba bez souhlasu používat, patří i pojmy manažer, reprezentant, zástupce.

Prodávající se zavazuje o své Zákazníky starat a pro každého návštěvníka existuje e-mailová adresa online@jitkap.cz. Prostřednictvím těchto e-mailových adres se mohou Zákazníci, Návštěvníci i Klienti kdykoliv spojit s technickou podporou Prodávajícího, která jejich dotazy vyřeší. Každá záležitost je řešena 4 dny v týdnu od úterý do pátku od 6:00 do 12:00 hodin. Každá osoba získá po oznámení problému potvrzení od Prodávajícího o začátku řešení dané záležitosti a každá osoba bude o dané záležitosti a jejím vývoji předběžně informovaná.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo změnit.

Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky jsou účinné počínaje dnem 01. 07. 2022.